Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja
Zbog stalnih tehničkih inovacija i promena važećeg zakonskog okvira s vremena na vreme moramo da izmenimo i/ili da dopunimo sledeće Uslove korišćenja. Zbog toga molimo korisnika da pregleda ove Uslove korišćenja pre svake posete internet stranici i da uzme u obzir izmene i/ili dopune.

Uvod
Ovu internet stranicu vam je omogućio Via Ocel d.o.o., Tadeuša Košćuška 56, 11000 Beograd, Srbija. Informacije koje se nalaze na ovoj internet stranici o kompaniji Via Ocel d.o.o. (u daljem tekstu: Via Ocel), kompanijama koje su povezane sa Via Ocel i trećim licima prikupljene su sa najvećom mogućom pažnjom. Ne možemo, međutim, da jemčimo za celovitost i tačnost informacija. Via Ocel ne preuzima odgovornost za eventualne greške u sadržaju ove internet stranice. Saopštenja o tome šta se očekuje u budućnosti, a koja se nalaze na ovoj internet stranici, izneta su shodno našim najboljim znanjima i uverenjima. Međutim, rezultati koje Via Ocel bude ostvario u praksi mogu se znatno razlikovati od tih predviđanja, zato što zavise od čitavog niza činilaca konkurentne i makroekonomske prirode koji su, u nekim slučajevima, van kontrole kompanije Via Ocel. Ne dovodeći ni na koji način u pitanje nijednu zakonsku obavezu da ispravi takva saopštenja koja se odnose na budućnost, Henkel nema nameru da neprestano ažurira sve prognoze iznete na ovoj internet stranici.

Pristupajući ovoj internet stranici, Vi bez ograničenja ili rezervi prihvatate opšte uslove korišćenja internet stranice koje možete da iščitate ili da odštampate.

Opšti uslovi korišćenja ove internet stranice
1. Autorska prava

Naše internet stranice su zaštićene zakonom o autorskom i srodnim pravima. To konkretno znači da svako reprodukovanje, prilagođavanje, prevod, arhiviranje i obrada u drugim medijima, uključujući tu i arhiviranje ili obradu u elektronskim medijima, podležu zaštiti autorskih prava. Svako korišćenje, u celosti ili u delovima, nalaže da se prethodno dobije pismena dozvola kompanije Via Ocel d.o.o., u daljem tekstu: Via Ocel. I sadržaj i struktura internet stranice zaštićeni su zakonom o autorskom I srodnim pravima. Za svako reprodukovanje informacija ili podataka, posebno korišćenje tekstova ili delova tekstova ili vizuelnog materijala (to se ne odnosi samo na Via Ocel fotografije za štampu) potrebna je prethodna pismena dozvola Via Ocela. Via Ocel zadržava prava na distribuciju i reprodukovanje. Ta prava u celosti važe i kada se slike automatski ili ručno arhiviraju.

Via Ocelove fotografije za štampu mogu se koristiti isključivo u neprofitne svrhe. Via Ocelove fotografije za štampu koje su reprodukovane i/ili elektronski modifikovane u neprofitabilne svrhe moraju nositi oznaku kopirajta „© [godina] Via Ocel. Sva prava zadržana“.

2. Žigovi

Logotip Via Ocel i svi nazivi proizvoda i/ili oprema proizvoda na ovoj aplikaciji/ovim stranicama su registrovani žigovi Via Ocel, njegovih zavisnih društava, povezanih društava, davalaca licenci ili partnera u zajedničkim ulaganjima. Svako neovlašćeno korišćenje ili zloupotreba tih žigova izričito je zabranjeno i predstavlja povredu zakona o žigovima, zakona o autorskom i srodnim pravima, drugih zakona o intelektualnoj svojini ili o zaštiti konkurencije.

3. Odricanje od odgovornosti za internet stranice trećih lica

a. Ova internet stranica sadrži linkove (hiperlinkove) za druge internet stranice kojima upravljaju treća lica i čiji sadržaj nije poznat kompaniji Via Ocel. Kompanija Via Ocel samo olakšava pristup takvim internet stranicama i ne snosi nikakvu odgovornost za njihov sadržaj. Jedina svrha naših linkova do internet stranica trećih lica jeste da vam olakša snalaženje na internetu. Izjave na stranicama do kojih ti linkovi vode nisu naše izjave. Izričito odbacujemo vezu sa sadržajem stranica trećih lica do kojih vode linkovi naznačeni na našoj internet stranici. Pre svega ne preuzimamo odgovornost ni za kakvo kršenje zakonskih odredaba ili povredu prava trećih lica na tim stranicama.

b. Kada je reč o internet stranama do kojih vode hiperlinkovi sa internet stranice kompanije Via Ocel, vlasnici tih nternet stranica snose isključivu odgovornost za sadržaj tih stranica kao i za prodaju proizvoda koji su na njima ponuđeni i rukovanje narudžbinama u vezi s tim proizvodima.

c. Via Ocel ne snosi odgovornost za kršenje autorskih prava, robnih žigova ili druge intelektualne svojine ili ličnih prava na stranicama do kojih vodi neki hiperlink.

d. U slučaju porudžbine ili bilo kakvog drugog pravnog posla u vezi sa nekom transakcijom, ugovor se sklapa isključivo između korisnika i vlasnika odgovorajuće internet stranice, ili između stranke koja robu nudi ili lica koje je zastupa a ni u kom slučaju između kompanije Via Ocel i korisnika. Molimo vas da uzmete u obzir opšte poslovne uslove ponuđača na veb-sajtu do koga vodi hiperlink.

e. Ovo odricanje od odgovornosti važi za sve linkove koji se pojavljuju na internet stranici henkel.com kao i za sav sadržaj internet stranica na koje se korisnik usmerava putem takvih linkova.

4. Opšte odricanje od odgovornosti

Svaka odgovornost Via Ocel za štetu proisteklu iz korišćenja ove aplikacije – bez obzira na pravni osnov, uključujući štetnu radnju – ograničena je na štetu prouzrokovanu s namerom ili teškim nemarom. U meri u kojoj postoji zakonska odgovornost Via Ocel za povredu bitnih ugovornih obaveza, ukupan iznos odštetnog zahteva ograničen je na predvidljivu štetu. To ne utiče na odgovornost Via Ocel na osnovu važećeg zakona o odgovornosti proizvođača stvari sa nedostatkom ili na osnovu datih garancija. Nijedno navedeno ograničenje odgovornosti ne primenjuje se ni u slučaju štete po život, telesne povrede ili oštećenja zdravlja.

Via Ocel ulaže velike napore dasve internet stranice kompanije Via Ocel budu bezbedni od virusa, ali ne možemo garantovati da virusa nikako nema. S tog razloga, preporučujemo da se postarate da na odgovarajući način obezbedite zaštitu od virusa (na primer, primenom skenera za virus) pre no što preuzmete dokumente i podatke.

Via Ocel ne jemči da se neće dogoditi nikakva greška prilikom korišćenja usluga ponuđenih na internet stranici kompanije Henkel, niti da će te usluge uvek biti na raspolaganju.

5. Predviđanja i izjave o namerama

Izjave usmerene ka budućnosti na ovom internet sajtu iznete su u skladu sa našim najboljim saznanjima i uverenjima. Međutim, rezultati koje Via Ocel stvarno postigne mogu se znatno razlikovati od tih izjava usmerenih ka budućnosti, zato što zavise od čitavog niza činilaca konkurentne i makroekonomske prirode koji su u nekim slučajevima van kontrole kompanije Via Ocel. Ne dovodeći u pitanje nijednu zakonsku obavezu u vezi sa ispravljanjem tih izjava usmerenih ka budućnosti, Via Ocel nema nameru da neprestano ažurira takve izjave sadržane na ovom veb-sajtu.

6. Proizvodi kompanije Via Ocel

Proizvodi prikazani na ovoj internet stranici primeri su proizvoda koji se mogu dobiti od kompanija Via Ocel širom sveta. Via Ocel ne garantuje da se proizvodi koji su prikazani na sajtu mogu dobiti i u vašoj zemlji. Ako želite da vidite spisak svih proizvoda kompanije Via Ocel koji su na raspolaganju u vašoj zemlji, molimo vas da odete na početnu internet stranicu i da odaberete zemlju u kojoj živite.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top